Menu


فعل ۴۸: Count


یادگیری زبان انگلیسی Count

Count به معنای شمردن، از جمله کلمات زبان انگلیسی (و سایر زبانهای اروپایی است) که در بسیاری از زبانها شناخته می‌شود. ما در زبان فارسی Counter (یا همان کنتور) به معنای شمارنده را به کار می‌بریم. اما معنای دیگری از این کلمه که به صورت فعل به کار گرفته می‌شود و رواج نسبتاً‌ زیادی هم دارد «جدی گرفتن و به حساب آوردن» است. شاید جمله‌ی استالین را شنیده باشید که می‌گوید:

It’s the one who counts the votes that counts

چیزی که مهم است این است که چه کسی رای‌ها را می‌شمارد (Count اول به معنای شمارش و Count دوم به معنای مهم بودن). در درس حاضر در ادامه بررسی  فهرست نود فعل پرکاربرد انگلیسی برای مدیران به این کلمه و کاربردهای آن در گفتگوها و جلسات می پردازیم:

 Count

نمایش کامل این مطلب برای کاربران آزاد متمم انجام می‌شود. ثبت نام به عنوان کاربر آزاد متمم، سریع و رایگان است و کافی است برای خودتان نام کاربری و رمز عبور تعریف کنید:

ثبت نام   نمونه درسهای کاربر‌‌آزاد

مهم بودن و اهمیت داشتن

In the end, it’s not the years in your life that count. It’s the life in your years

در پایان، مهم نیست که چند سال زندگی کرده‌ایم، مهم این است که در این چند سال، زندگی کرده ایم؟ (آبراهام لینکلن)

     برخی از دوستان متممی که به این درس علاقه مندند:    مصطفی خودمانی ، محمدجواد نخبه ، احسان ملایجردی ، رضا نظریان ، مریم مرزبان

ترتیبی که متمم برای خواندن مطالب سری یادگیری زبان انگلیسی به شما پیشنهاد می‌کند:

سری مطالب حوزه یادگیری زبان انگلیسی