Menu

ثبت نام مالی در گردهمایی توسعه مهارتهای فردی متممی ها

گردهمایی توسعه مهارتهای فردی، یک برنامه یک روزه‌ی اجتماعی - آموزشی از زیرمجموعه‌های برنامه آموزشی گروه متمم است که با هدف آشنایی بیشتر دوستان متممی با یکدیگر و نیز تبادل دانسته‌ها و آموخته‌هایشان، در بیست و ششم مرداد ماه سال جاری برگزار می‌شود.مطالب مرتبط با سبک زندگی


سبک زندگی

ما تا کنون در متمم مطالب متعدد و متنوعی را در زمینه سبک زندگی منتشر کرده‌ایم.

هر یک از این مطالب، بسته به موضوع خود گاه زیر یک بحث و گاه در یک سلسله آموزشی و گاه به صورت انفرادی منتشر شده‌اند.

در راستای سامان بخشیدن بیشتر به مطالب متمم، مطالبی را که تا کنون در ارتباط با سبک زندگی منتشر کرده‌ایم یک جا گرد آورده‌ایم.

بحث‌های سبک زندگی از جمله بحث‌هایی است که دوستان متممی زیادی در آنها مشارکت داشته‌اند و دیدگاه‌ها و تجربه‌های ارزشمندی را با دیگر دوستان‌شان به اشتراک گذاشته‌اند.

صبح و صبحانه
رابطه عاطفی
خواب و استراحت
تغذیه
موبایل و زندگی دیجیتال
موفقیت
خرید
 درس های زندگی

 

زندگی شغلی
حریم شخصی
سرگرمی
سبک زندگی فردی
خانواده