Menu


صفت‌های پرکاربرد انگلیسی در محیط کسب و کار: Relevant


صفت های پرکاربرد در زبان انگلیسی و محیط کسب و کار: Relevant

همانطور که در فهرست صفت های پرکاربرد زبان انگلیسی اشاره کردیم، قرار است به تدریج، صفاتی که در نوشته‌های مرتبط با کسب و کار و یا جلسات محیط کسب و کار، بیشتر می‌شنویم یا نیاز داریم را با هم مرور کنیم.

این بار به سراغ صفت  Relevant می‌رویم و مثال‌ها و کاربردهای آن را بررسی می‌کنیم.

صفات پرکاربرد انگلیسی - Quotation about politicsهمان‌طور که اکثر ما می‌دانیم، Relevant در ساده‌ترین معنای آن، برای بیان مفهوم مربوط بودن به کار می‌رود.

مربوط بودن

I feel that this question is not relevant to the topic of discussion

احساس می‌کنم که این سوال، به موضوع بحث، مربوط نیست.

Do you have the relevant experience?

آیا تجربه‌ی مرتبط [به موضوع یا بحث یا شغل مورد نظر] داری؟

Send me all the relevant information

همه‌ی اطلاعات مربوطه را برای من ارسال کن.

The comments are not directly relevant to the question

نظرات [مطرح شده]، مستقیماً‌ به سوال [مطرح شده] ربط ندارند.

Relevant برای بیان یک مفهوم دیگر هم به کار می‌رود: آیا این بحث، یا موضوع یا عقیده یا مسئله، هنوز هم مسئله‌ی ما است؟ یا اینکه به زمان حال و شرایط فعلی هم مربوط است؟

هنوز هم در زمان ما یا شرایط ما، مربوط و مفید و معنادار است

The ideas expressed in the book are still relevant today

ایده‌های مطرح شده در کتاب، هنوز هم معنا دارند [و قابل استفاده و قابل توجه هستند]

These photographs are as relevant as they ever were

این عکس‌ها هنوز هم به همان اندازه‌ای که همیشه مربوط [قابل درک و مفید و قابل استفاده و …] بوده‌اند، هنوز هم هستند.

For a software solution, it’s hard to stay relevant in such a changing world

برای یک راهکار نرم افزاری، سخت است که در چنین دنیای متغیری، همچنان مفید و قابل استفاده باقی بماند.

 متضاد صفت Relevant، صفت Irrelevant است. 

حالا می‌توانید یک بار دیگر، جمله‌ی بالای صفحه را مرور کنید: سیاست، هنر به تعویق انداختن تصمیم گیری‌هاست تا زمانی که دیگر آن تصمیم‌گیری‌ها، لازم نباشند!

     برخی از دوستان متممی که به این درس علاقه مندند:    محمد ثاقب ، محسن عرب ، علی اصغر خاندار ، بهنام ساردویی ، میم

ترتیبی که متمم برای خواندن مطالب سری صفات انگلیسی پرکاربرد به شما پیشنهاد می‌کند:

سری مطالب حوزه صفات انگلیسی پرکاربرد