Menu

پرسش های متداول متممی‌ها


سوالات متداول در مورد کامنت گذاری در متمم
**چه دیدگاه‌هایی در متمم تایید نمی‌شوند؟
**چه نکاتی را برای بهبود کیفیت کامنت‌هایم رعایت کنم؟


سوالات متداول عمومی در متمم
** آیا امکان مشاوره (از هر نوع و به هر منظور) در متمم وجود دارد؟
** پیشنهاد برای ارائه مطلبی خاص در متمم دارم، کجا مطرح کنم؟


سوالات متدوال متممی‌ها در مورد محتوا
** محتوای پویا چیست؟
** آیا متمم اصرار دارد که همه‌ی محتوای آن سبز باشد؟