Menu

در طراحی بازی چه عناصری به کار گرفته می‌شوند؟

عناصر اصلی تشکیل دهنده بازی در گیمیفیکیشن

بازی سازی یا گیمیفیکیشن
   
تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   

منظور از PBL در گیمیکیفیکشن چیست؟

گیمیفیکیشن

بازی سازی یا گیمیفیکیشن
   
تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   

بررسی یک مثال ساده از بازی سازی (گیمیفیکیشن)

بازی سازی یا گیمیفیکیشن
   
تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   

تعریف گیمیفیکیشن و توجه به تفاوت بازی و سرگرمی (۲)

تفاوت بازی و سرگرمی را در تعریف گیمیفیکیشن فراموش نکنیم

بازی سازی یا گیمیفیکیشن
   
تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   

تفاوت بازی و سرگرمی را در تعریف گیمیفیکیشن فراموش نکنیم (۱)

تفاوت بازی و سرگرمی در تعریف و پیاده سازی گیمیفیکیشن

بازی سازی یا گیمیفیکیشن
   
تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   

گیمیفیکیشن و مکانیزمهای شرطی سازی و تقویت رفتار

گیمیفیکیشن و مکانیزمهای تقویت رفتار

بازی سازی یا گیمیفیکیشن
   
تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   

وضعیت تعلیق ذهنی و غرق شدن در یک فعالیت

گیمیفیکیشن و وضعیت Flow - فلو

بازی سازی یا گیمیفیکیشن
   
تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   

برنده واقعی گیمیفیکیشن کیست؟

بازی سازی یا گیمیفیکیشن
   
تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   

منظور از Engagement یا “درگیر شدن با یک محصول یا کسب و کار” چیست؟

گیمیفیکیشن و Engagement یا درگیری ذهنی با نگاهی به استعاره نامزدی

بازی سازی یا گیمیفیکیشن
   
تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   

بازی سازی (گیمیفیکیشن) کدام انگیزه ها را در انسان‌ها هدف قرار می‌دهد؟

گیمیفیکیشن و بازی سازی و انگیزه های انسانی

بازی سازی یا گیمیفیکیشن
   
تمرین دارد