Menu

دو نوع فروشندگی: فروش به افراد / فروش به سازمان‌ها و کسب و کارها

انواع مشتریان - فروش فردی و فروش سازمانی

تمرین و مشارکت در بحث
   
دانش و مهارت فروش
   
مختص کاربر ویژه
   

آموزش فروش و تکنیکهای فروشندگی حرفه ای

نقشه راه آموزش مهارت فروش و تکنیکهای فروشندگی حرفه ای

دانش و مهارت فروش
   
مختص کاربر ویژه
   

آیا در مذاکره فروش، درباره ایرادها و نقاط ضعف محصول‌تان صحبت می‌کنید؟

آیا در مذاکره نقاط ضعف خود را بگوییم

تمرین و مشارکت در بحث
   
دانش و مهارت فروش
   
مختص کاربر ویژه
   

جمع آوری اطلاعات در فرایند خرید

مرحله جمع آوری اطلاعات در فرایند خرید

تمرین و مشارکت در بحث
   
دانش و مهارت فروش
   
مختص کاربر ویژه
   

توصیه هایی برای جلسه فروش حضوری

نکاتی درباره جلسه فروش حضوری

تمرین و مشارکت در بحث
   
دانش و مهارت فروش
   
مختص کاربر ویژه
   

ارسال پیامک تبلیغاتی با هدف مشتری یابی

ارسال پیامک تبلیغاتی و مشتری یابی با استفاده از این شیوه

بازاریابی و فروش تلفنی
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

نیاز در ذهن یک مشتری

دانش و مهارت فروش - متمم - محل توسعه مهارتهای من

تمرین و مشارکت در بحث
   
دانش و مهارت فروش
   
مختص کاربر ویژه
   

مرور پنج مرحله‌ یک خرید

مهارت فروش: مراحل تصمیم مشتری

تمرین و مشارکت در بحث
   
دانش و مهارت فروش
   
مختص کاربر ویژه
   

وظایف فروشنده-دیدگاه یخچال و اسکیمو

تمرین و مشارکت در بحث
   
دانش و مهارت فروش