Menu

صفات پرکاربرد انگلیسی در محیط کار | Impressive

صفت‌های پرکاربرد زبان انگلیسی
   

صفات پرکاربرد انگلیسی در محیط کار: Conscientious

صفت Conscientious در زبان انگلیسی

صفت‌های پرکاربرد زبان انگلیسی
   
مختص کاربر ویژه
   

صفات پرکاربرد انگلیسی در محیط کار: Brief

صفات پرکاربرد انگلیسی

صفت‌های پرکاربرد زبان انگلیسی
   
مختص کاربر ویژه
   

Compliant – صفت های پرکاربرد انگلیسی در کسب و کار

صفت های پرکاربرد انگلیسی Compliant

صفت‌های پرکاربرد زبان انگلیسی
   
مختص کاربر ویژه
   

صفات پرکاربرد انگلیسی در محیط کار: Slight

صفت‌های پرکاربرد زبان انگلیسی
   
مختص کاربر ویژه
   

صفت‌های پرکاربرد انگلیسی در محیط کسب و کار: Separate

separate as an adjective

صفت‌های پرکاربرد زبان انگلیسی
   
مختص کاربر ویژه
   

صفت های پرکاربرد انگلیسی در محیط کسب و کار: Selective

صفات پرکاربرد انگلیسی

صفت‌های پرکاربرد زبان انگلیسی
   
مختص کاربر ویژه
   

صفات پرکاربرد انگلیسی در محیط کار: Proper

صفت Proper به معنای مناسب

صفت‌های پرکاربرد زبان انگلیسی
   
مختص کاربر ویژه
   

صفات پرکاربرد انگلیسی در محیط کار: Chief

صفت Chief

صفت‌های پرکاربرد زبان انگلیسی
   
مختص کاربر ویژه
   

صفات پرکاربرد انگلیسی در محیط کار: Critical

صفت Critical

صفت‌های پرکاربرد زبان انگلیسی
   
مختص کاربر ویژه
   

صفات پرکاربرد انگلیسی: Immediate

صفت‌های پرکاربرد زبان انگلیسی
   
مختص کاربر ویژه
   

صفات پرکاربرد انگلیسی: Broad

صفت Broad

صفت‌های پرکاربرد زبان انگلیسی
   
مختص کاربر ویژه
   

صفات پرکاربرد انگلیسی: Further

صفت‌های پرکاربرد زبان انگلیسی
   
مختص کاربر ویژه
   

صفات پرکاربرد انگلیسی: Qualified

صفت Qualified

صفت‌های پرکاربرد زبان انگلیسی
   
مختص کاربر ویژه