Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Menu
دوره آموزشی هدف گذاری (کلیک کنید)

عزت نفس چیست؟ بررسی راهکارهای افزایش عزت نفس (نقشه راه درس)

افزایش عزت نفس و راهکارهای آن

راهنمای مطالعه درسها
   
کارگاه عزت نفس
   
مختص کاربر ویژه
   

تعریف اعتماد به نفس چیست؟ تفاوت اعتماد به نفس و عزت نفس در چیست؟

اعتماد به نفس چیست؟ تفاوت اعتماد به نفس و عزت نفس چیست؟

کارگاه عزت نفس
   

جبر محیطی پنهان در گفتگوهای ما (مهارتهای ارتباطی)

جبر محیطی و ضرورت توجه به آن برای بهبود مهارت ارتباطی

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر آزاد
   
مهارتهای ارتباطی
   

اعتماد به نفس بیش از حد

اعتماد به نفس بیش از حد در تصمیم گیری - خطای شناختی

تصمیم گیری
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه