Menu

آرکتایپ‌های سیستمی (۴): فرسایش تدریجی اهداف و استانداردها

فرسایش تدریجی اهداف و استانداردها

تفکر سیستمی
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

آرکتایپ‌های سیستمی (۳): گلوله‌های برفی و محدودیتهای رشد

محدودیت های رشد - یکی از کلاسیک ترین آرکتایپ ها در تفکر سیستمی و مبنای تالیف کتاب محدودیت های رشد

تفکر سیستمی
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

آرکتایپ‌های سیستمی (۲): موفقیت سهم موفق‌هاست

موفقیت سهم موفق‌هاست - آرکتایپ های سیستمی - تفکر سیستمی

تفکر سیستمی
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

آرکتایپ‌های سیستمی (۱): جابجایی بار در سیستم

آرکتایپ های سیستمی - تفکر سیستمی - انداختن بار بر دوش دیگری

تفکر سیستمی
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه