Menu

موانع و مشکلات کار تیمی (۳): تفکر گروهی یا گروه اندیشی

تعریف تفکر گروهی

تمرین و مشارکت در بحث
   
محتوای تشویقی
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت کار تیمی
   

موانع و مشکلات کار تیمی (۱): تیم هایی که تیم نیستند

موانع و مشکلات کار تیمی

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت کار تیمی
   

هواپیمای کنکورد و سندروم کنکورد در کار تیمی و کسب و کار

سندروم کنکورد

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت کار تیمی
   

متخصص‌ها (Specialists) و نقش آنها در کار تیمی – درس ۱۵

متخصصان به عنوان یکی از نقش های بلبین در کار تیمی

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت کار تیمی
   

نقش Teamworker یا گروهی کار در فعالیت تیمی – مدل بلبین – درس ۱۴

گروهی کارها در کار تیمی - نقش های بلبین

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت کار تیمی
   

تمام کننده ها و نقش و اهمیت آنها در کار تیمی – درس ۱۳

نقش تمام کننده ها در موفقیت کار تیمی - بر اساس مدل بلبین

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت کار تیمی
   

افراد اجرایی یا اجراکارها در کار تیمی – درس ۱۲

اجراکارها و نقش کار اجرایی در تیم ها

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت کار تیمی
   

نقش موتور محرک در کار تیمی – درس ۱۱

نقش موتور محرک در کار تیمی - مدل بلبین Shaper ها

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت کار تیمی
   

نقش هماهنگ کننده فعالیت ها در پروژه ها و کار تیمی – مدل بلبین – درس ۱۰

نقش هماهنگ کننده در پروژه ها و کار تیمی

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت کار تیمی
   

نقش ارزیاب (یا مراقب یا ناظر) در کار تیمی – مدل بلبین – درس ۹

نقش ناظر و ارزیاب در کار تیمی

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت کار تیمی
   

کار تیمی و نقش جستجوگر منابع (Resource Investigator)-درس ۸

جستجوگر منابع و نقش های 9 گانه بلبین در کار تیمی

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت کار تیمی
   

کار تیمی و نقش ایده پردازی در آن – درس ۷

کار تیمی و افراد ایده پرداز در آن

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت کار تیمی
   

مدل بلبین و نقش افراد در تیم ها

مدل بلبین و تعریف نقش های تیمی

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت کار تیمی
   

تقسیم کار در تیم – مدل رنگی مردیت بلبین (قسمت دوم)

کار تیمی و تقسیم کار بر اساس مدل بلبین

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت کار تیمی