Menu

رابطه افراد کاریزماتیک با دو ابزار ترس و قدرت

آیا افراد کاریزماتیک از ترس به عنوان یک ابزار استفاده می‌کنند؟

تمرین و مشارکت در بحث
   
کاریزما
   
مختص کاربر ویژه