مجموعه مطالب در زمینه نوآوری در محصول | متمم
Menu

روایت داستانی و روایت عددی از مدل کسب و کار

دوره MBA و داستان کسب و کار - مدل کسب و کار - متمم

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مدل کسب و کار