مجموعه مطالب در زمینه ماکس بیزرمن | متمم
Menu

کتاب مدیران و چالش های تصمیم گیری | ماکس بیزرمن

کتاب مدیران و چالش های تصمیم گیری

تصمیم گیری پیشرفته
   

ماکس بیزرمن | نویسنده و محقق در مذاکره و تصمیم گیری

ماکس بیزرمن

تصمیم گیری پیشرفته