مجموعه مطالب در زمینه علم تصمیم گیری | متمم
Menu

هوارد رایفا – از بنیان‌گذاران دانش تصمیم گیری

هوارد رایفا - بنیان‌گذار علم تصمیم گیری

تصمیم گیری