Menu

بازی سازی (گیمیفیکیشن) کدام انگیزه ها را در انسان‌ها هدف قرار می‌دهد؟

گیمیفیکیشن و بازی سازی و انگیزه های انسانی

بازی سازی یا گیمیفیکیشن
   
تمرین دارد