Menu

برآورد در مدیریت پروژه | برآورد هزینه، زمان و سایر شاخص‌های کلیدی

برآورد هزینه و برآورد زمان به عنوان دو مهارت کلیدی در مدیریت پروژه

تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   
مدیریت پروژه