مجموعه مطالب در زمینه اقتصاد نوازش | متمم
Menu

فقر نوازش و قوانین نادرست در اقتصاد نوازش

اقتصاد نوازش - قوانین نادرست نوازش در تحلیل رفتار متقابل

تحلیل رفتار متقابل
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

پروفایل نوازشی شما (تحلیل رفتار متقابل)

پروفایل نوازشی - تحلیل رفتار متقابل

تحلیل رفتار متقابل
   
مختص کاربر ویژه
   

نوازش پلاستیکی، خساست در نوازش و اقتصاد نوازش

نوازش پلاستیکی و اقتصاد نوازش در تحلیل رفتار متقابل

تحلیل رفتار متقابل
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه