مجموعه مطالب در زمینه ادوارد دمینگ | متمم
Menu

جملاتی از ادوارد دمینگ

ادوارد دمینگ و چند جمله در مورد کیفیت و سیستمی فکر کردن

متفکران کلاسیک مدیریت