Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Menu
شرایط دریافت هدیه نوروزی متمم: دوره صوتی آموزش هدف‌گذاری (کلیک کنید)

آرشیو سری مطالب :زبان تخصصی مدیریت استراتژیک

Portfolio و کاربرد پرتفولیو در متن‌های مدیریتی – زبان تخصصی استراتژی

کاربردهای پورتفولیو در استراتژی به عنوان واژه تخصصی

زبان تخصصی مدیریت استراتژیک
   
مختص کاربر ویژه
   

Manifestation: ظهور و بروز بیرونی – زبان تخصصی مدیریت استراتژیک

زبان تخصصی مدیریت استراتژیک Manifestation یا ظهور و بروز

تمرین و مشارکت در بحث
   
زبان تخصصی مدیریت استراتژیک
   
مختص کاربر ویژه
   

Venture: خطرپذیری و سرمایه گذاری خطرپذیر – زبان تخصصی استراتژی

Venture: خطرپذیری و سرمایه گذاری خطرپذیر

تمرین و مشارکت در بحث
   
زبان تخصصی مدیریت استراتژیک
   
مختص کاربر ویژه
   

Scenario: کاربرد سناریو در متن‌های مدیریت استراتژیک

کاربرد سناریو در متن های مدیریت استراتژیک

زبان تخصصی مدیریت استراتژیک
   
مختص کاربر ویژه
   

Merge: استراتژی ادغام – زبان تخصصی مدیریت استراتژیک

استراتژی ادغام - Merge - زبان تخصصی مدیریت استراتژیک

زبان تخصصی مدیریت استراتژیک
   
مختص کاربر ویژه
   

Milking Strategy: دوشیدن گاوهای شیرده به عنوان یک گزینه در استراتژی

استراتژی گاو شیرده در ماتریس BCG

تمرین و مشارکت در بحث
   
زبان تخصصی مدیریت استراتژیک
   
مختص کاربر ویژه
   

Policy – تعریف خط مشی و مقایسه با قانون و تفاوت قانون گذاری و سیاستگذاری

تعریف خط مشی چیست و خط مشی گذاری با سیاست گذاری چه تفاوتی دارد؟

تمرین و مشارکت در بحث
   
زبان تخصصی مدیریت استراتژیک
   
مختص کاربر ویژه
   

موانع پیاده سازی استراتژی/ Barriers / زبان تخصصی مدیریت استراتژیک

موانع پیاده سازی استراتژی - زبان تخصصی مدیریت استراتژیک

زبان تخصصی مدیریت استراتژیک
   
مختص کاربر ویژه
   

استراتژی فروش محصول و خطای همجنس خواری (Cannibalization)

استراتژی فروش محصول و خطای همجنس خواری

زبان تخصصی مدیریت استراتژیک
   
مختص کاربر ویژه
   

تعریف سینرژی یا هم افزایی چیست؟ Synergy

تعریف سینرژی چیست - زبان تخصصی مدیریت استراتژیک

تمرین و مشارکت در بحث
   
زبان تخصصی مدیریت استراتژیک
   
مختص کاربر ویژه
   

تمایز (Differentiation) – زبان تخصصی مدیریت استراتژیک

زبان تخصصی مدیریت استراتژیک Differentiation

تمرین و مشارکت در بحث
   
زبان تخصصی مدیریت استراتژیک
   
مختص کاربر ویژه
   

زبان تخصصی مدیریت – مدیریت استراتژیک

زبان تخصصی مدیریت - مدیریت استراتژیک

زبان تخصصی مدیریت استراتژیک
   
مختص کاربر ویژه