Menu

آرشیو سری مطالب :زبان تخصصی مدیریت استراتژیک

Portfolio و کاربرد پرتفولیو در متن‌های مدیریتی – زبان تخصصی استراتژی

کاربردهای پورتفولیو در استراتژی به عنوان واژه تخصصی

زبان تخصصی مدیریت استراتژیک
   
مختص کاربر ویژه
   

Manifestation: ظهور و بروز بیرونی – زبان تخصصی مدیریت استراتژیک

زبان تخصصی مدیریت استراتژیک Manifestation یا ظهور و بروز

تمرین دارد
   
زبان تخصصی مدیریت استراتژیک
   
مختص کاربر ویژه
   

Venture: خطرپذیری و سرمایه گذاری خطرپذیر – زبان تخصصی استراتژی

Venture: خطرپذیری و سرمایه گذاری خطرپذیر

تمرین دارد
   
زبان تخصصی مدیریت استراتژیک
   
مختص کاربر ویژه
   

Scenario: کاربرد سناریو در متن‌های مدیریت استراتژیک

کاربرد سناریو در متن های مدیریت استراتژیک

زبان تخصصی مدیریت استراتژیک
   
مختص کاربر ویژه
   

Merge: استراتژی ادغام – زبان تخصصی مدیریت استراتژیک

استراتژی ادغام - Merge - زبان تخصصی مدیریت استراتژیک

زبان تخصصی مدیریت استراتژیک
   
مختص کاربر ویژه
   

تولید ناب و سایر مفاهیم مرتبط با Lean / زبان تخصصی مدیریت استراتژیک

تولید ناب / Lean Production زبان تخصصی مدیریت استراتژیک

زبان تخصصی مدیریت استراتژیک
   
مختص کاربر ویژه
   

Milking Strategy: دوشیدن گاوهای شیرده به عنوان یک گزینه در استراتژی

استراتژی گاو شیرده در ماتریس BCG

تمرین دارد
   
زبان تخصصی مدیریت استراتژیک
   
مختص کاربر ویژه
   

Policy – تعریف خط مشی و مقایسه با قانون و تفاوت قانون گذاری و سیاستگذاری

تعریف خط مشی چیست و خط مشی گذاری با سیاست گذاری چه تفاوتی دارد؟

تمرین دارد
   
زبان تخصصی مدیریت استراتژیک
   
مختص کاربر ویژه
   

موانع پیاده سازی استراتژی/ Barriers / زبان تخصصی مدیریت استراتژیک

موانع پیاده سازی استراتژی - زبان تخصصی مدیریت استراتژیک

زبان تخصصی مدیریت استراتژیک
   
مختص کاربر ویژه
   

استراتژی فروش محصول و خطای همجنس خواری (Cannibalization)

استراتژی فروش محصول و خطای همجنس خواری

زبان تخصصی مدیریت استراتژیک
   
مختص کاربر ویژه
   

تعریف سینرژی یا هم افزایی چیست؟ Synergy

تعریف سینرژی چیست - زبان تخصصی مدیریت استراتژیک

تمرین دارد
   
زبان تخصصی مدیریت استراتژیک
   
مختص کاربر ویژه
   

گروههای ذینفع (Stakeholders)

ذی نفعان یا گروه های ذی نفع یا Stakeholders

تمرین دارد
   
زبان تخصصی مدیریت استراتژیک
   
مختص کاربر ویژه
   

تمایز (Differentiation) – زبان تخصصی مدیریت استراتژیک

زبان تخصصی مدیریت استراتژیک Differentiation

تمرین دارد
   
زبان تخصصی مدیریت استراتژیک
   
مختص کاربر ویژه
   

زبان تخصصی مدیریت – مدیریت استراتژیک

زبان تخصصی مدیریت - مدیریت استراتژیک

زبان تخصصی مدیریت استراتژیک
   
مختص کاربر ویژه