Menu

پرونده شما در متمم

برای ویرایش مشخصات خود،لطفا لاگین بفرمایید

زمانی که مجموع امتیازهای شما از ۳۰۰ عبور کند، می‌توانید در این قسمت کسانی را ببینید که به شما بیشترین امتیاز را داده‌اند:

most-points

زمانی که مجموع امتیازهای شما از ۲۰ عبور کند، می‌توانید در این قسمت ده نفر آخری را که به تمرین‌ها و کامنت‌های شما امتیاز داده‌اند ببینید:

 گزارش دیدگاه‌های شما:
بر اساس تاریخ نگارشبر اساس رأی متممی‌ها
 
1 2 3 4 5 145