Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Menu

همیشه نمی‌توان از مطالعات آماری، نظریه های علمی استخراج کرد

وجود همبستگی به رابطه علی منتهی نمی شود

تفکر سیستمی
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه