Menu

مدیریت زندگی در زنجیره بحران‌ها

مدیریت بحران در شرایطی که زنجیره بحران ها به وجود می آیند

ایده متمم
   
تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   

نگران تصمیم های پیچیده و دشوار درباره منابع آب هستم

محدودیت منابع آب

ایده متمم
   
تمرین دارد
   

وصل بودن همه چیز به یکدیگر، مرا نگران می‌کند

استیون استروگاتز

ایده متمم
   
تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   

گاوین اشمیت: فاصله بین خبرها و فهم ما

گاوین اشمیت - فاصله بین خبرها و فهم ما

تفکر سیستمی
   
مختص کاربر ویژه