Menu

از ایده تا فرصت اقتصادی: چند سوال برای ارزیابی ایده های کسب و کار

چک لیست ارزیابی ایده ها

تمرین و مشارکت در بحث
   
کارآفرینی
   
مختص کاربر ویژه
   

تعریف ایده چیست؟ ایده پردازی در کارآفرینی چگونه است؟

تعریف ایده و ویژگی های ایده های کارآفرینانه

تمرین و مشارکت در بحث
   
کارآفرینی
   
مختص کاربر ویژه