Menu

از ایده تا فرصت اقتصادی: چند سوال برای ارزیابی ایده های کسب و کار

چک لیست ارزیابی ایده ها

تمرین دارد
   
کارآفرینی
   
مختص کاربر ویژه
   

مفهوم ایده در کارآفرینی چیست و ایده های کارآفرینی چه ویژگی‌هایی دارند؟

تعریف ایده و ویژگی های ایده های کارآفرینانه

تمرین دارد
   
کارآفرینی
   
مختص کاربر ویژه