Menu
نویسنده مطلب : سلما پیشوا

مطلب مورد بحث:

تعریف انگیزه چیست؟ پنج سوال اصلی در انگیزش


۱.چرا در اوایل شروع کار جدید انگیزه یا شوق خیلی قوی است و به تدریج کم رنگ می شود؟

۲. چرا در مرحله فکر، برای بعضی گارها انگیزه بیشتر و برای بعضی کارها اصلا انگیزه ای در خود حس نمی کنیم؟

۳. چرا برای یک کار یکسان بعضی روزها پر از انگیزه و خلاقیت هستیم ولی همان کار را روز دیگری به زور انجام می دهیم؟