Menu
نویسنده مطلب : اسکندر مهدوی

مطلب مورد بحث:

نگرش سیستمی و مرور آن توسط راسل اکاف (1)


۱) وقتی که در یک آزمایشگاه به پاسخ یک آزمایش اعتماد نداریم پروسه آزمایش را به اجزائ کوچکتر تقسیم میکنیم و هر بخش را به طور جداگانه تحلیل میکنیم

۲ در یک آزمایشگاه در پاسخدهی به مشتری تاخیر دارد و با مشکل نارضایتی مشتریان روبرو شده است. در نتیجه باید از پذیرش تا بخش و پاسخدهی همه را بطور سیستمی چک کند