Menu
نویسنده مطلب : محمد اسعدی

مطلب مورد بحث:

کاربردی کردن آموخته‌ها: آیا به تفاوت آموختن و به کاربردن توجه کرده‌اید؟


با توجه به اموخته ها، کاربردی بودن آموزش یعنی بکار بردن چیزهایی که یاد گرفته ایم. پیاده کردن آموخته ها در زندگی. به فرض کسی که ریاضی می آموزد ، در مبحث دنباله هندسی در کلاس، فقط مطالب را میفهمد اما وقتی معلم از دانش آموزش میخواهد سودی که بانک در پنج سال میدهد و جمع پول بعد از پنج سال را محاسبه کند دنباله هندسی در زندگی بکار می آید و یک پله از فهمیدن فراتر میرود.