Menu
نویسنده مطلب : مریم محمودی

مطلب مورد بحث:

انگیزه های درونی و انگیزه های بیرونی


من در حال حاضر پیاده روی و یا گردش در شهر را بدون نیاز به هیچ انگیزه بیرونی انجام میدهم. البته واقعا تفکیک انگیزه بیرونی از درونی یه کمی سخته. من از خود پیاده راه رفتن همیشه لذت بردم، اما  در کنار اون، خود خونه نموندن و دیدن آدمهای تو کوچه خیابون و حس متصل بودن به زندگی هم انگیزه و مشوق پیاده روی هست، اینا به یه تعبیری درونی اند به یه تعبیری بیرونی.