Menu
نویسنده مطلب : مصطفی عطار

مطلب مورد بحث:

تفکیک تجربه ها به رویداد و احساس و تفسیر - از ضروریات افزایش عزت نفس


رویداد:
من به همراه دوستم ، پروژه ای در دست داشتیم که برای بهتر انجام شدن آن پروژه ،نیاز به مشورت داشتیم. با توجه به این ،روزی را معین کردیم که با یکی از اساتید مشورتی داشته باشیم . اما رفیقم دقیقا همان روز به مسافرت رفت.
احساس خشم و اضطراب همراه با حس رها شدگی داشتم.
تفسیر: حتما به این پروژه اهمیت نمی ده/  آدم بی مسوولیت/شاید دوست نداره تو این پروژه باشه برای همین منو پیچونده.
واقعیت : دوستم باید به این سفر (ضروری) می رفت و تنها بلیطی که وجود داشته ، برای همون روز بود ، در غیر این صورت نمیتونسته به موقع برسه.
اما میتونست زودتر به من خبر بده تا قرار رو ی وقت دیگه بذارم.