Menu
نویسنده مطلب : فرشاد کرد

مطلب مورد بحث:

تعریف رابطه عاطفی چیست؟ زندگی شما تا چه حد از نظر روابط عاطفی غنی است؟


در هر رابطه ای (خواسته) و( نیازی) وجود دارد که طرف مقابل( انتظار )دارد..که بیشتر این خواسته ها و نیازها ممکنه بین دو نفر متفاوت باشد..و این تفاوت باعث میشود که سو تفاهم های زیادی ایجاد شود و به اختلاف نظر و در اخر به جدایی ختم شود..