Menu
نویسنده مطلب : پژمان قدمی

مطلب مورد بحث:

تعریف سینرژی یا هم افزایی چیست؟ Synergy


به نظر من در شکل سازمانی به دو صورت بیشتر نمود داره .خیلی از مواقع در سازمان ها تصمیم میگیرند که دو یا چند واحد سازمان را با هم ادغام کنند تا موجب کاهش هزینه اشتراک نیروی انسانی  مدیریت بهتر نیرو ها و … شوند که در بیشتر وقتها سینرژی منفی ایجاد میشه و نه تنها نتیجه خوبی نداره بلکه تک تک منابع نیز پس از گذشت زمانی کمرنگ می شوند.(مثال کندو زنبورخانم خزاعی زیباست)

یا در مثال دیگر سازمان یک فرد جدیدی را از بیرون سازمان که شرایط احراز مناسبی را نداره وارد مجموعه میکنه که در نهایت نه تنها هدف سینرژی مثبت را دنبال نمیکنه بلکه به تدریج در اثر نالایق بودن فرد تک تک اجزاء از ادامه همکاری مکنصرف شده و در نهایت نابود میشوند.