Menu
نویسنده مطلب : مصطفی عطار

مطلب مورد بحث:

استعاره مفهومی چیست و چه کاربردی دارد؟


آموختن مثل پس انداز است.
– ما پس انداز می کنیم که در زمان احتیاج، دری بروی ما باز کند .آموختن نیز زمانی که درها بسته است میتواند آن ها را روی ما بگشاید.
– ما از لذت های آنی خود می گذریم تا پس اندازی داشته باشیم. در آموختن نیز از کارهایِ آنیِ لذت بخش دست کشیده و زمان خود را صرف یادگیری می کنیم.
– پس انداز زیاد داشتن،چیزی نیست که در یکی دو روز بدست بیاید .آموختن نیز برای اینکه ثمری داشته باشد ، به گذشت زمان نیاز دارد.
– هر چه بیشتر پس انداز داشته باشیم آینده ای راحت تر برای خود تصور می کنیم. هر چه بیشتر بیاموزیم آینده ای پر بارتر در انتظار ماست.
-پس انداز چیزی تحمیلی نیست.تا من به فکر خودم نباشم چنین کاری نمی کنم.
من می آموزم چون به فکر خودم هستم.