Menu
نویسنده مطلب : مریم محمودی

مطلب مورد بحث:

منظور از استعداد استقرا چیست؟ آیا شما در استقرا استعداد دارید؟


استعداد استقرا به نظرم در علوم به معنای science بسیار به کار می آید . اساس هنر مهمترین نظریه پردازان همین تشخیص روندها و تعمیم آنها از یک حوزه به حوزه های دیگر با رعایت شرایط است. من استقرا رو بیشتر به معنا ی مهارت شناختم تا استعداد ، یعنی یادم نمیاد که در بچگی چطور بودم اما حس میکنم هر چه میگذره مهارتم بیشتر میشه در این حوزه . حالا نمیدونم همون استعداده که پرورش یافته یا مهارتی ایت که کسب کردمش.