Menu
نویسنده مطلب : امیررضا رادفر

مطلب مورد بحث:

مدل مارشال مک لوهان برای تحلیل تکنولوژی ها


هوش مصنوعی در پزشکی جایگزین پزشکان:

سوال اول: دقت کار را بالا میبرد و میتواند اطلاعات بسیار بیشتری را ذخیره کند.

سوال دوم: این موضوع شاید باعث انقراض یا حداقل بسیار کمرنگ شدن نقش پزشکان در تشخیص شود.

سوال سوم: هوش مصنوعی باعث کم شدن تعداد مراکز پزشکی مثل قدیم میشوند و کمتر شدن مراکز میشود.

سوال چهارم: در حد نهایی خود سبب میشود که نقش آدم در پزشکی کم رنگ تر و کم رنگ تر شود. در نتیجه علم پزشکی تماما بصورت شهودی شود و نقش علل دیگر همانند احساسات و عواطف در بیماری ها تقریبا در نظر گرفته نشود.