Menu
نویسنده مطلب : علی رضازاده

مطلب مورد بحث:

درباره دوستی: آیا هنوز باید با او دوست بمانم؟


بنظر من

دوست من چقدر مثبت نگر هست و دیدگاه  خوبی نسبت به اتفاقات و شرایط دارد

و در کنار او بودن چقدر به من انرژی میدهد و یا اینکه نه از من انرژی می گیرد.

تجربه‌ی من از یکی از دوستانم این بود همواره جنبه های منفی قضایا را نگاه و گوشزد می کرد و پس  از اینکه از هم جدا میشدیم احساس می‌کردم چقدر خسته شده ام و چقدر از من انرژی گرفته است، لذا روابطم را با او محدود تر کردم.