Menu
نویسنده مطلب : حمید

مطلب مورد بحث:

سه ویژگی اصلی کنترل مدیریتی


با سلام

برای پاسخ به این سوال می توان از نظام کنترل مدیریت درآموزش و پرورش مثال زد:

۱- براساس نیازها، ارزشها واهدف پیش بینی شده توسط سیاستگزاران و برنامه ریزان،سیاست های مرتبط در قالب اسناد( سند تحول نظام آموزش و پروش)منتشر و به وزارتخانه  آموزش و پرورش ابلاغ می شود.این ابلاغ که قانونی است توسط مجلس باید کنترل شود.با توجه به کمیته های تخصصی در مجلس،طبق روال باید این امر توسط کمین تحقیقات و آموزش مجلس کنترل شود.

سوال شاخص های کنترل مجلس چیست؟

آیا در این اساسنامه ها شاخص های کنترلی طراحی شده است؟

۲- وزارتخانه آموزش و پرورش براساس وظایف قانونی  خود  باید به برنامه های طراحی شده جامه عمل بپوشاند.از بین وظایف مختلف این وزارتخانه  بر اجرایی شدن سند تحول بنیادین فقط از طریق دوره های آموزشی و برنامه های آموزشی متمرکز می شوم. برنامه های آموزشی باید متناسب با نیازها مخاطب و این سند تغییر یابد.

مکانیزم کنترل  چیست؟ با چه شاخص های این محتوی تعریف شده است؟ چه نهادی آن را  نظارت می کند؟

۳-برنامه های آموزشی از طریق برنامه درسی و محتوی درسی باید  تنظیم گردد و آموزندگان باید برنامه های آموزشی را با برنامه ای درسی خود متناسب سازی کنند.

چه کسانی این فرایند را کنترل می کنند؟ شاخص های کنترلی آن چیست؟

من دراینجا فقط  طرح مساله کردم ولی به دنبال شاخصهای حداقلی این مساله و مکانیزم کنترل آن خواهم بود. ولی فرضیه اولیه من این است ارتباط بین سه مرحله فوق اگر گسسته نباشد،ارتباط محکم و قوی نخواهد بود.چون برنامه ریزی شفاف وعملی دراین رابطه  باید عرصه را برای نظام بازخواستی کمتر خواهد.

دیگر شاخص من برای ارزیابی فرضیه فوق  پرسش از کسانی خواهد بود که در این نظام آبشاری قرار دارند(پرسش هایی از قبیل خواندن سند تحول، شاخصهای کنترل، خروجی این برنامه ها و…) ا