Menu
نویسنده مطلب : نیما میرزاصادقی

مطلب مورد بحث:

طراحی پیام تبلیغاتی - کدام متقاعدکننده تر است: پیام یک وجهی یا پیام دو وجهی؟


یکی از دوستان من که به دنبال فروش ماشینش بود در تبلیغی که در سایت دیوار گذاشته بود از تبلیغات دو وجهی استفاده کرده بود و در زمانیکه بازار بسیار در رکود بود توانست با سرعت زیادی ماشینش را به فروش برساند