Menu
نویسنده مطلب : متین قائدی

مطلب مورد بحث:

افسردگی چیست؟ نشانه ها و علائم افسردگی چه هستند؟


داشتن یک صفحه شکر گذاری و ثبت اتفاقات مثبت(هر چند کوچک) در آن
هدیه دادن به خود بابت پیشرفت  در کار و زندگی
ایجاد تنوع در زندگی 
تغییر نحوه تفسیر خود از رویدادها
ایجاد شادی های کوچک و عدم تعیین سقف های ذهنی نا معقول برای داشتن یک زندگی شاد
به نقل ازناپلئون هیل بهترین درمان دلتنگی ،تنهایی و نارضایتی .کاریست که به طور سالم عرق تن را درآورد