Menu
نویسنده مطلب : علی رسولی*

مطلب مورد بحث:

جستجوی نقاط ضعف ارتباطی: من در کدام بخش از مهارتهای ارتباطی نیازمند بهبود هستم؟


در موارد زیر ضعف جدی دارم و امیدوارم بتوانم با تمرین زیاد این ضعف ها را برطرف کنم:

گاهی در هنگام مکالمه، احساسات طرف مقابل را تشخیص نمی‌دهم.
معمولاً هنگام حرف زدن رو در رو با دیگران، به زبان بدن آنها توجه نمی‌کنم.
نمی‌توانم احساسات منفی خود را در چهره و زبان بدن و کلماتم پنهان کنم.اگر احساس کنم موضوعی تبعات احساسی سنگین دارد یا به تعارض منتهی می‌شود، تا حد امکان گفتگو در مورد آن را به تاخیر می‌اندازم.

در موراد زیر کمترین نیاز به بهبود را احساس می کنم:

گاهی مدتها با کسی صحبت – یا مکاتبه – می‌کنم و متوجه نمی‌شوم که منظورم را متوجه نشده است.
گاهی اوقات، نمی‌توانم حرف‌ها و نظراتم را آن‌طور که در ذهن دارم به دیگران منتقل کنم.

(تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۳)