Menu
نویسنده مطلب : متین حقیقت

مطلب مورد بحث:

من یک روح خریده‌ام. آیا ضرر کرده‌ام؟


طرف فروشنده چطور چیزی را فروخته که بهش اعتقاد نداشته؟ یعنی بیست دلار بابت هیچ گرفته؟
طرفی که اعتقاد به روح داشته باید میدونسته که با بیست دلار که هیچ با دویست دلار هم نمی تونه صاحب روح شخص دیگری بشه.!!!
به نظر من یه رویداد با احتمال زیاد و ارزش کم با یه رویداد با احتمال کم و ارزش زیاد برابر نیست.