Menu
نویسنده مطلب : طاهره خباری

مطلب مورد بحث:

مفهوم پردازی چیست و چه اهمیتی دارد؟


به نظرم کلمه فرهنگ و ترکیبات آن نظیر بافرهنگ، بی فرهنگ و یا حتی تهاجم فرهنگی، بدون در نظر گرفتن مفهوم اصلی فرهنگ در گفتگوهای روزمره مردم استفاده می شه. خیلی از افراد بدون آنکه معنای دقیق فرهنگ رو بدونن، تنها با دیدن یک رفتار غلط (درست) از منظر خودشون به دیگران برچسب بی فرهنگ (با فرهنگ) می دهند.

معروفترین تعریف  فرهنگ رو ادوارد تیلور داشته به این صورت که: به مجموعه ای پیچیده از دانشها، باورها، هنرها، اخلاق ها، عادات، آداب و رسوم و هرچه که فرد به عنوان عضوی از جامعه خودش یا می گیرد، فرهنگ گفته می شود.

پی نوشت: جالب اینکه در ادبیات اروپا نزدیک به ۲۰۰ تعریف از فرهنگ وجود داره که نشان دهنده اهمیت فرهنگ در نظر آنان است.