Menu
نویسنده مطلب : امید شجاعی

مطلب مورد بحث:

تفکر واگرا و تفکر همگرا


تمرین اول :

می تونید یه وسیله مثل ساعت ، گوشی ، چکش ، بلندگو و … را  انتخاب کنید که کارخونه

من خودم قبلا خیلی زیاد از این روش استفاده می کردم ( به دلیل بی پولی ) !

تمرین دوم :

اگر دو نفر در دو خانواده و فرهنگ متفاوت رشد کرده باشند اختلافات زیادی در دو طرف شکل میگیره …
۱- زن: به نظر من باید فکر کرد. اگر این بار هم دزد بیاید معلوم نیست چکار می خواهیم بکنیم.
۲- مرد: اون یک دفعه هم، دزد اشتباهی خونه ما را انتخاب کرده بود. ما که چیز پر ارزشی نداریم.
۳- زن: به هر حال همین که داریم نتیجه سالها زحمت ماست. اگر نباشد، اگر یک تکه اش کم شود، هزار مشکل به وجود می آید.
۴- مرد: میدم چفت و بست بیشتری برای در درست کنند.
۵- زن: اگر از روی دیوار آمد چی؟
۶- مرد: می توانم روی دیوار هم بدهم نرده بکشند.
۷- زن: چطوره یک سگ بیاریم.
۸- مرد: سگ بیاوریم! کجا نگهش داریم؟
۹- زن: خوب معلومه توی خونه؟
۱۰- مرد: سگ کثیفه
۱۱- زن: خوب می شوییمش
۱۲- مرد: احمق، مگر سگ را می شویند؟
۱۳- زن: خوب بله می شویند. چرا فحش می دی؟
۱۴- مرد: …
۱۵- زن: … »