Menu
نویسنده مطلب : محمد مهدی حیدری

مطلب مورد بحث:

مدیریت زمان چیست و تکنیکهای آن کدام است؟


هدف من از مطالعه این درس موارد زیر است :

  • بدانم چرا دچار کمبود زمان شده ام
  • چه اقداماتی انجام دهم تا دچار کمبود زمان دائمی نباشم
  • بدانم چگونه مدیریت بهتر زمان، در مدیریت بهتر زندگی و رشد اثر می گذارد
  • مدل ذهنی مفیدتر در مدیریت زمان چیست
  • پی بردن و مجهز شدن به تکنیک های مدیریت زمان
  • اهمیت مدیریت زمان در یادگیری چیست، آیا یادگیری به زمان وابسته است 
  • کمک به بهبود مدیریت زمان در اطرافیانم (پس از بهبود مدیریت زمان خودم)