Menu
نویسنده مطلب : حمید طهماسبی

مطلب مورد بحث:

طراحی سیستم فروش - درس 7: سیستم‌های سیاه چاله


یکی از بزرگترین مشکلات این شرکت ها عدم صداقت است

زمانی که صداقت در کار نباشد کارمندان این را متوجه می شوند و این رفتار که با آن ها می شود(انگار که کارمندان نمی فهمند)، مسئله ای است که باعث می شود به شعور و فهم آدم  توهین شود. این موضوع به مراتب خیلی سخت تر از نگرفتن پاداش و هر چیزی دیگری است.(برای من که اینگونه است)

مسئله دیگر که آدم را آتش می زند ناسپاس بودن(قدرشناس نبودن):

برای اینگونه افراد و شرکت ها هر کاری که انجام می دهی حتی خارج از محیط کار انگار وظیفه ات بوده، و در خیلی موارد حتی تشکر لفظی هم نمی کنند.آنقدر موقعیت کارمند و پرسنل را پایین می دانند حتی به خود زحمت این را نمی دهند که کارمند را با تعریف الکی و زبانی نگه اش دارند.

مشکل بعدی:اگر به عنوان یک مدیر در این شرکت ها باشید، خود مدیر عامل یا مدیر ارشد برنامه مدون و سیستم گزارش گیری ندارد. ولی از شما این انتظار را دارد در صورتی که در بستری که زیر ساختی وجود ندارد از لحاظ کلی هرگز نمی تواند یک دپارتمان همه چیزش و گزارشات سر جای خود باشد و این چوب خوبی است که زمانی که فروش خوب نیست بر سر شما بزنند.

– این شرکت ها فقط  در کوتاه مدت موفق هستند، وگرنه در میان مدت هم با مشکلات بسیار مواجه می شوند.ولی در ابتدا شروع طوفانی دارند در حدی که سایر رقبا آمدنشان را سریع حس می کنند.  در کل هم موفق نمی شوند چون که این شرکت ها به دلیل رفتار اینگونه یا کارمدان آنجا را ترک می کنند یا بی انگیزه هستند.

– زمانی که فقط ۳ ماه فروش خوبی نداشته باشند و همان جند نفر نیروی وفادار هم آنجا را ترک کنند. به تدریج به سمت بن بست می روند.