سینا ماهری - کریس آرگریس و فاصله‌ بین دانستن و عمل کردن usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : سینا ماهری

مطلب مورد بحث:

کریس آرگریس و فاصله‌ بین دانستن و عمل کردن


من معتقدم باید در زمان کار جدیت خود را حفظ کرد و تا حد امکان از احساساتی شدن پرهیز کرد( منظورم عبوس بودن یا شوخی نکردن نیست ) اما باید اعتراف کنم برخلاف باور عموم از بنده من آدم احساساتی هستم و در نتیجه این موضوع حداقل برای خودم نمایان می شود و می دانم کدام تصمیم ها را نادرست و از روی احساس گرفتم شبیه همان مثال دروغ