Menu
نویسنده مطلب : زهره تفضلی

مطلب مورد بحث:

ماتریس توانایی های ارتباطی


بارها پیش اومده در گروه واتس اپی دوستان به علت اینکه جملات بار احساسی مناسب ندارند و یا از قدرت اینتونیشن صدا برخوردار نیستند ،منظور نویسنده درست برداشت نشده.

نتیچه ای که بعد از چندین دلخوری برامون پیش اومد اینه که تلفن بزنیم یا نهایتا در مسایل مهم تر voice بفرستیم