Menu
نویسنده مطلب : نجمه پارسایی نیک

مطلب مورد بحث:

هر مقایسه‌ای با نوعی قضاوت کردن همراه است


درود بر شما

شب ها دیرتر از من میخوابید به همین خاطر گوشیشو خاموش کرده بود ، بهش گفته بودم قبل از خواب بگو که داری میخوابی بعد خاموش کن که بدونم تا ساعت چند بیدار بودی اونم قول داده بود هر  وقت خواست بخواب بهم بگه، صبح بیدار شدم زنگ زدم خاموش بود گفتم حالا که اینجوری میخواد مهم نیست و اون به من اهمیت نمیده منم دیگه برام مهم نیست و به کارام رسیدم بعد از چند ساعت زنگ زد و گفت گوشیش خاموش شده بود و من تاسف خوردم که چرا اون لحظه قضاوتش کرده بودم

ارزش ذهنی من :

اگه منو در جریان کارهاش قرار بده یعنی براش مهمم

وفاداری به قول