Menu
نویسنده مطلب : مهدیه حدادی

مطلب مورد بحث:

کوچینگ | مقدمه و ورود به بحث


من تاکنون با کوچ وکوچینگ آشنا نبودم زمانی که مطالب را خواندم احساس کردم که هرکسی که تا کنون از نظرات معلمان و مشاوران بهره برده باشد و یا خود به دیگران آموزش داده باشد در این بحث قرار می گیرد

انتظارم این است که بتوانم با مباحث روز دنیا آشنا شوم

و به صورت عملی آن را در زندگی شعلی و فردی ام به کار بگیرم