Menu
نویسنده مطلب : محمد موسوی

مطلب مورد بحث:

ارزش گذاری برند توسط اینتربرند چگونه انجام می‌شود؟


۱- شخصیت رییس شرکت و ایجاد ارتباط عاطفی با مخاطبین

۲- سهم تولید محتوای ارزشمند برای مخاطبین

۳- سهم سبز بودن فعالیت های شرکت

۴- ایجاد روابط عمومی قوی با مخاطبین

البته کیفیت در محصول و مشتری مداری و مشتری نوازی و… جزو بدیهیات در نظر گرفته می شود.