Menu
نویسنده مطلب : معصومه زنگنه

مطلب مورد بحث:

تفکر واگرا و تفکر همگرا


در پاسخ به سوال اول : چند روش متفاوت می توانید برای “جذب یک شخص در اولین دیدار” مثال بزنید؟

و در پاسخ به سوال دوم: همه ما در طول عمر روابط عاطفی بارها شاهد این مسئله بوده ایم. اینکه زمانی که مرد دیروقت به خانه بیایید و از شدت خستگی اشتهایی به غذا نداشته باشد. اینجاست که زن با توجه به تفکر همگرایی که از مادر به ارث برده تمام مسائل را یا ناشی از بی علاقگی مرد به زندگی یا خیانت میداند. به همین راحتی مسئله را حل می کند و حال با توجه به شواهد تصمیم می گیرد که چه عکس العملی را نشان دهد.( می توان به طور مشابه برای آقایان نیز سناریو سازی کرد)