Menu
نویسنده مطلب : سینا ماهری

مطلب مورد بحث:

تعریف سینرژی یا هم افزایی چیست؟ Synergy


شرکتی را می شناسم که به جهت قوی تر کردن خود چند پرسنل جدید توانمند و وفادار به سیستم در هیئت مدیره اضافه کردند به طوری که هر یک از نفرات جدید در شرکت قبلی خود وزنه ای محسوب می شده و در نتیجه کنار هم قرار گرفتن این نفرات بایستی خروجی را چند برابر قبل نمایان می کرد .
بعد از حدود ده جلسه ۳ الی ۴ ساعته ،  سیاستی جدید جهت پیشبرد شرکت تدوین شد اما در زمان اجرا خود مدیرعامل توانایی اجرا را نداشته و گاها تمامی تصمیمات گرفته شده را وتو می کردند . در نتیجه روز به روز اصلاحات انجام شده شکل عکس گرفته و تمامی پرسنل شرایط جدید را ( از نظر آن ها سخت – در واقع مقداری کار کردن) را از چشم مدیران جدید می دیدند در حالی که مدیر خودشان (مدیرعامل) همچنان مهربان مانده بود و در نهایت شرکتی که رویای جولان دادن در خاورمیانه را در سر می گذراند در حد یک شرکت استانی و ضعیف تر از قبل باقی ماند